Referater

Læs referat fra generalforsamlingen 2023:   GF Referat 2023

———————–

Referat fra Bestyrelse møde i Køng Borgerforening

Bestyrelsesmøde i Køng Borgerforening torsdag den 16 marts 2023

_______________________________________

Referat Bestyrelsesmøde Køng Borgerforening 14. februar 2023

————————————

Referat Fra Bestyrelse møde d.10/1-23 kl. 16,30
Pkt.1  Fællesspisning
Dagsdato 70 tilmeldt.
Alt kører planmæssigt
Pkt. 2  Forskønnelse af  Kostræde Banker
Meiken informer om forskønnelse af området v/ fjorden

———————————-

Referat fra Bestyrelse møde i Køng Borgerforening d. 19/11-22 kl. 10 hos Kurt

Referat fra Bestyrelse i Køng Borgerforening d. 19/11-22 kl.10,00 hos Kurt
Deltagere.Kurt, Bøje,Henrik,Allan, Bjarne, Meiken .

Pkt.1. Orientering fra formanden
E, Hjertestarter opsætning udsat.
G, Pap presse  er solgt.
H, spindevænget, bliver der lavet arbejdsdag til foråret,
I, Gas afregning , aconto ligger på 16,000 pr. Kvartal.
D, Fodgænger felt ved Rema. Allan ringer til en på kommunen og evt. For en gemmengang på Bankevejen.
C, Udsat.
B, Brug af egenshuset, Udsat.
A, Sommerfest, Udsat.
F, Spis sammen d. 20/1-23, Bliver afholdt hos Køng auto indbydelse kommer ud på på Facebook, Allan laver indbydelsen.
Pkt. 2. Regnskab.
Allan fremlægger regnskabet for Bestyrelsen som ser fint ud.
Pkt. 3 Arbejdsopgaver 2023
Div. Opgaver
Pkt.4 Div.

——————————————-

Referat Bestyrelse møde i Køng Borgerforening

Referat fra Bestyrelse møde hos Henrik d. 19/9-22 kl. 19,00

Deltagere.Henrik,Bøje,Kurt,Bjarne,Allan,Meiken. Afbud Gitte

Pkt.1  Orientering fra formanden.
Vi har fået installeret nyt gasfyr, det kører godt nu.og der har været gennem syn.

Der er afsluttet med skærver ved flagstænger.

Vi skifter forsikring fra Tryg til Alm. Brand fra årsskiftet.

Pap pressen er sat til salg Kurt har fået et bud på 6.000 kr.

Pkt. A  Infotavler.
Allan tager en snak med Rema købmanden og afventer hvad lokalforum kommer med.

Pkt. B,C og E Brug af Egnshuset, Sommerfest,
Udvalg nedsat m.h.p at planlægge fællesspisning i Køng Autos lokaler den 20.01.2023

Pkt. D Områdes udvikling .
Køng Lundby og omegnes lokalforum afholdt møde den 12.09.2022

Vi er 4 i bosætnings gruppen fra Bestyrelsen i Køng Borgerforening og afventer hvad
Lokalforum kommer med efter d. 10/10-22

Meiken og (Gitte) har møde med Dorthe Irvold d. 21/9-22 omkring Kvivemarken / Belisvej

Pkt. F  Information om Borgerforeningen.
Husk at Bruge web siden Køngweb.dk

Pkt. G   Fortorve i Køng
Kurt har sendt billeder til kommunen omkring biler på fortorv og uden nunnerplade mm.

Pkt. H  Trafiksikkerhed på Bankevejen.
Meiken har skrevet hørings svar til kommunen angående bump på Bankevejen

Allan skriver et hørings svar fra Køng Borgerforening vegne.

Pkt. 2  Regnskab
Allan har gemmengået regnskabet alt køre fint begge lejer betaler til tiden.
Køng pensionistforening har fået 3.000 kr. til sommertur

Vi arbejder på et par hjertestarter yderligere i området

Pkt. 3  Arbejds opgaver 2022
Kurt har fået tilbud på gelænder på 6.000 kr. fra lokal smed

Et nyt pudslag på trappen skal laves samt fliser ved tappen

Pkt. 4  Div
Bøje har solgt de sidste stole til Skuderløse jagtforening
De sidste borde kommer til Avnø

—————————————————

Link: Referat Generalforsamling Borgerforening 2021

————————————————-

Referat bestyrelsesmøde d. 11/5-22 kl. 19,00 hos Kurt P

Pkt. 1 Konstituering af Bestyrelse.

Fmd. Kurt Pedersen

Næst. Fmd. Henrik Andersen

Kasserer. Allan Hansen

Sekretær. Bøje Nielsen

Bestyrelse medl. Bjarne Kristensen

Bestyrelse Supll. Gitte Larsen og Meiken Søndergaard

Pkt. 2 Evaluering af generalforsamling

Vi forsætter på samme måde.

Pkt 3. Regnskab

Alt kører som det skal, regnskabet er forlagt for Bestyrelsen

Pkt. 4 Arbejdsopgaver  2022

Skure Spindevænget oprydning, kælderen på Bygaden 20 oprydning, skæver v/ flagstænger,  trappen på Bygaden 20.
Arbejdsdag ved Bygaden 20 d. 27/5-22 kl 9,00

Pkt. 5 Div.

Køng/ Lundby pensionist og fritids klup søger om penge til tur og Køng Borgerforening
Giver et Beløb.

Pkt. A.  Infotavler

Ikke afsluttet

Pkt B Dårligt udsyn ved Rema.

Afsluttet

Pkt. C. Brug af egnshuset

Der er forslået nogle mdr. til fællesspisning.

Pkt. D Sommerfest.

Evt. Midt i august

Pkt. E. Område udvikling.

Køng Borgerforening deltog ikke d. 30/4-22
Meiken og Gitte tage fat i Dorthe Ivold omkring Dybsø fjord

Pkt. F Trafiksikkerhed Bankevejen 2-1 vej

Ligger stadig til behandling i kommunen.

Pkt. G Rettelse  af vedtægter.

Allan laver et nyt vedtægt sæt.

Pkt. H. Information om Borgerforening

Afsluttet.

Pkt.I . Fortorvet i Køng.

Afsluttet.

Referat Bestyrelse møde Køng Borgerforening d. 19/2-2022 kl. 10,30 hos Kurt P.

Referat.
Fremmødt. Kurt,Bøje,Allan, Henrik, Bjarne.
Pkt. 1 Orientering fra formanden.
Kultur familiedag i Lundby, Bestyrelsen er enige om vi ikke deltager
Kurt og Allan har holdt møde med Tanja fra vej og Park Kommune vil reparere div små huller.
Vedr. Slidlag på p.pladsen er sendt kultur og fritid som vil lave et fordelings nøgle på projektet.
Problem med gas kedel på Bygaden 20.
Kurt har fået 2 tilbud på gasfyr.
Pkt. 2 Regnskab.
Forslag til at Køng Vandværk og Køng Borgerforening deler om udgifterne til Køng Web
Bank udskrifter vist til Bestyrelsen.
Pkt. 3 Generalforsamling.
Forslag til afholdelse af Generalforsamling 7/4-22 kl kl. 19.00 i egnshuset.
Pkt. 4. Årshjul arbejdsopgaver.
Færdig gøres ved flagstænger, oprydning i skure på spindvænget, indgangsparti til lejlighed, oprydning kælder på Bygaden 20 og status på værdier.
Pkt. 5 Diverse.
Allan er i kontakt med nogle der bygger udlejnings huse. Forholdet undersøges nærmere
Kort orientering om p- dellen om udendørs træningscentrer.
Pkt. A.
Udsat til næste møde.
Pkt. B
Kurt tager en snak med Jens H Hansen
Pkt. C.
Udsat.
Pkt. D
Beslutning af sommerfest men bliver taget op efter generalforsamlingen.
Pkt. E.
Udsat.
Pkt. F
Afventer fra kommunen
Pkt. G
Udsat.
Pkt. H
Udsat.
Pkt. I fortorv i køng
Afventer svar fra kommunen.

———————————————–

Referat af generalforsamling for året 2020 i Køng Borgerforening.

d.9 september 2021 kl. 19.oo

Læs: Referat af generalforsamling for året 2020

———————————————————
Bestyrelsesmøde 20/9-2021-kl.19.00

Bestyrelsesmøde hos Kurt Pedersen den 20.09.2021 kl. 19,00

Fremødt: Kurt Pedersen, Henrik Andersen, Bjarne Kristensen og Allan Hansen.

Afbud: Bøje Nielsen

 • Konstituering:

Formand Kurt Pedersen

Næstformand Henrik Andersen

Kasserer Allan Hansen

Sekretær Bøje Nielsen

 1. Evaluering af generalforsamlingen:

Afholdelsen drøftet, general tilfredshed med selve generalforsamlingen, stor tilfredshed med fremmødet (32 personer i alt).

 1. Regnskab:

Bankoplysninger fremvist og godkendt, herudover fremlagt overslag over fremtidige udgifter.

 1. Vedtægter:

Vedtægter renskrives og der tilrettes i § 3, som godkendt på generalforsamlingen.

 1. Spindeskolen:

Der slås græs, buske beskæres og der hakkes og luges på fortov i uge 38+39.

 1. Bygaden 20

Arbejdsdag fredag og lørdag i uge 38 (24.+ 25. september) alle møder kl 9,00 begge dage. 

Arbejdsplan:

Lægges fliser + til renovationsplads nabo

Opsætning af overdækning

Muldjord planeres og gøres klar til græssåning

Kantfliser mellem p-plads og græs

Montering af lamper

Færdiggørelse puds ved port /indgang og riste

Malerarbejde færdig gøres: Kælderskakt, dør til kælder, foran ved port/indgang samt ved riste, herudover eftersyn af sokkel.

Opmåling til BBR.

 1. Information om Borgerforeningen:

Punktet udsættes til efter Nytår, lige før generalforsamlingen. Således at info om generalforsamlingen og oplysninger om Borgerforeningen udsendes samtidig i form af folder.

 1. Eventuelt:

Henrik vandt 3. flasker rødvin for at gætte, det nærmeste antal deltagere ved generalforsamlingen.

Punkter der ikke er afsluttede overføres til næste møde:

 1. Infotavler 

Kan der laves noget i samarbejde med Museum, Kirken, Rema, Køng Auto og flere.

 1. Dårligt udsyn ved udkørsel fra Bankevej til rute 22 (Ved Rema).

Borgerforeningen (Kurt) kontakter kommunen, som så må rette henvendelse til ejeren af ejendommen. Der er tale om privat ejendom så det er kommunen der må klare dette. 

 1. Brug af Engshuset:

Forslag på generalforsamlingen om styrkelse af brugen af Egnshuset. Forslag om Fredagsåbent 1 gang hver måned, måske med fællesspisning og skiftende arrangører. Næste møde mere konkret drøftelse af punktet.

 1. Sommerfest, Sankt Hans  eller lignende.

Punktet udsat til start af 2022. 

 1.  Områdets udvikling: Køng- Lundby og Omegn´s lokalforum afholder møde den 5. februar        2022 kl. 9,00, om Udviklingsstrategi møde, vi deltager med Kurt, Henrik og Allan.   På næste møde drøftelse af Borgerforeningens ønsker samt plan for videre forløb. 
 1.  Trafiksikkerhed på Bankevej 2-1 vej:

Afventer nærmere fra Kommunen.

 1. Til rettelse af vedtægter.
 2. Information om Borgerforeningen:

Punktet udsættes til efter Nytår, lige før generalforsamlingen. Således at info om generalforsamlingen og oplysninger om Borgerforeningen udsendes samtidig i form af folder.

Mødet slut kl. 20.45

Referent Allan Hansen.

———————————————-

Bestyrelsesmøde 1/9-21-kl.19.00

Deltagere. Kurt, Henrik, Bjarne, Allan, Bøje.

Pkt. 1 Generalforsamling 9/9-21

Kurt har aftalt med Køng Forsamlings hus/ Egnshus de står for drikke vare.
Vi følger dagorden iflg. Vedtægterne.

Pkt. 2 Spindeskolen.

Aftalen er at vi Køng Borgerforening ordner udenom,s arealer i Spindeskolen til 1/12-21.

Pkt. 3 Færdiggørelse af Bygaden 20- Køng.

Kurt nævner de ting vi mangler i og omkring Bygningen.

Kurt er ved at undersøge pris på ny overdækning over dør og port på Bygaden 20.

Pkt. 4 Regnskab.

Allan informer om et flot regnskab.

Pkt. 5 Evt.

———————————————————

Bestyrelsesmøde 1/8-21 hos Kurt.

Pkt. 1 Generalforsamling

Generalforsamlingen bliver afholdt d. 9/9-21 kl.19.00 i Køng forsamlingshus
Der bliver opslag på Bygaden 20, Rema 1000 samt vores hjemmeside www.køngborgerforening.dk /wwwkøngved.dk.

Ændring af vedtægter paragraf 3

Pkt 2 Tilskud
Vi har givet et tilskud til byens pension klub til udflugt på 1080,-

Pkt. 3 Køng museum

Modtaget mail fra Køng Museum  om Borgerforeningen vil give  udtalelse omkring Museum planer. Enighed om positiv udtagelse.

Mvh.
Sekretær
Bøje Nielsen

———————————————————

Bestyrelse møde 5/5-21 hos Kurt.

Deltagere. Kurt , Henrik , Allan , Bjarne , Bøje.

Pkt.1 Tilbud på udvendig maling på Bygaden 20 Køng.

Vi har hentet tilbud på udvendig maling på Bygaden 20 Køng, og opgaven bliver udført August 2021.

Pkt.2  Mødet med Vordingborg kommune. D. 3/5-21.

I mødet deltog Kurt , Henrik , Allan , fra Køng Borgerforening og Lise Thorsen og Michael fra Vordingborg kommune.
Mødet var positivt, oplæg fra Køng Borgerforening blev gemmengået, Vordingborg Kommune vender tilbage med en løsning på Div. Punkter.

Pkt.3 Evt

————————————————-

Referater Køng Borgerforening d. 19.09.2020

Refaret Køng Borgerforening

Refaret Køng Borgerforening Butikken 1

KøngBorgerforening Butikken 2

Nyhedsbrev Køng Borgerforening Nov. 2020 Køng Borgerforening nyhedsbrev

Generalforsamling i Køng Borgerforening 2020.  Køng bf -gen.fors.2020

Bestyrelsesmøde i   Køng Borgerforening 20-08-19

Køng BF bestyrmøde 8.juli 2019

Generalforsamling tirsdag d. 23 april 2019

Ekstraordinær Generalforsamling mandag d. 20 maj 2019

Ordinært bestyrelsesmøde 18 jan 2017:  Køng Borgerforening ref. 18.01.17

Generalforsamling 25 marts 2018: Køng Borgerforening genfors 2018