Det sker

 

Køng den 13.03.2023

Køng borgerforening

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Tirsdag den 25.04.2023 kl 19,00 i Køng Engshus.

 

Dagsorden:
Valg af ordstyrer
Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner
Forelæggelse af årsregnskab
.
Indkomne forslag skal være formanden i hænde 8 dage før
Vedtægtsændringer forslag fra bestyrelsen
Valg til bestyrelsen
På valg er Henrik, Bjarne og Allan der alle modtager
genvalg.
Valg af suppleanter
Valg af kritisk revisor og ekstern revisor
Eventuelt.

Der serveres øl og vand
Efter generalforsamlingen indslag ved Daniel Irvold

————————-

Vedtægter for Køng Borgerforening

Læs vedtægter og forslag til ændringer her: SKMBT_C22423031411020

————————-

 

Referat fra Bestyrelse møde i Køng Borgerforening 

Referat Bestyrelsesmøde den 14. februar 2023.

 

Beslutning:

1.     Referater.

Vi drøftede muligheden for at gøre bestyrelsesreferaterne mere informative. Bøje henviste til, at han tidligere har bedt sig fritaget fra referentposten. Meiken påtog sig opgaven med at skrive referat for dette møde.

 

Vi skal afklare hvem der fremover skal være referent. Tages op på næste møde den 16.03.2023.

2.     Evaluering – Fællesspisning.

Enighed om, at det havde været et rigtig godt arrangement,

hvilken ligeledes forlyder af de tilbagemeldinger der er kommet.

Der var dog lidt udfordringer med at få lukket baren til tiden,

hvorfor vi fremover vil lukke kl. 24:00.

Økonomien viser et underskud på 8.406,28, hvilket var beregnet.

Overveje om vi fremover skal estimere et mindre overskud ved f.eks. at sætte prisen på maden op.

Ved fremtidige arrangementer

–       lukkes baren kl.24:00.

–       overveje disponeret        underskud.

 

3.     Regnskab

Indestående på foreningens konto 78.000 kr.

Aktieværdi pr. 31.12.2022 146.000 kr.

–       Efterbetaling på el og gas 7.101 kr. – forretningen.

–       Efterbetaling på el og gas ca. 9.000 kr. – lejer på 1. sal.

–       Afventer slutregnskab fra Gasselskabet.

–       Støttet Æblehaven med 2.297,50 kr. til banner.

 

 

4.     Generalforsamling 2023.

Dato blev fastsat 25.04.2023 kl.19:00.

Efter en længere drøftelse om Vedtægterne og evt. ændringer

heraf, tilbød Meiken at gennemgå og komme med et udkast til

ændringer, forudsat at de nuværende Vedtægter findes på en fil.

Generalforsamling afholdes 25. april 2023 kl. 19:00 i Egnshuset.

 

Drøfte forslag til vedtægtsændringer på næste møde den 16.03.2023.

 

5.     Forskønnelse af Kostræde Banker (GRØN PULJE).

Meiken gennemgik udkast til ansøgning om GRØN PULJE. Det har været et godt forløb med flere interessenter, som er kommet med gode og konstruktive indspark.

 

Ansøgning tilrettes med de faldne bemærkninger og fremsendes ultimo februar 2023.

 

6.     Hjertestarterkursus.

Vi drøftede muligheden for, at Borgerforeningen skal arrangere et hjertestarterkursus hjertestarter kursus efter sommerferien.

Bøje kommer med udkast til næste møde den16.03.2023.

 

7.     En dag i marts 2023.

Pkt. udsat til næste møde den 16.03.2023.

 

8.     Arbejdsopgaver 2023.

Pkt. udsat til næste møde den 16.03.2023.

 

9.     Eventuelt.

a.         Besøg på Biogasanlæg

b.         Projekt Bankevejen – indbydelse af udvalget.

Drøftes på næste møde den 16.03.2023.

 

———————————-